Rea!

4CR 2K-HS Klarlack Rapid

286.25kr1.388.75kr

4CR 2K-HS Klarlack Rapid

En 2K HS klarlack som ger en kristallklar yta.
Snabb tork. Kan poleras efter 15 minuter i +60°C

Glöm inte köpa till härdare.
– Härdare 0408

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

Nollställ

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara 100Aquatic pollut red

butylacetat
Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)
Reaction mass of pentamethyl-piperidyl sebacate

Brandfarlig vätska och ångaH317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
· Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
Förvaras inlåst.
Innehållet / behållaren avf

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.