Cromax CC6700 Snabb

873,00kr4.367,00kr

Cromax CC6700 Snabb

OTROLIGT SNABB MED BÄSTA RESULTAT

CC6700 bygger på Axaltas patenterade hartsteknik som torkar extremt snabbt vid låga temperaturer. CC6700 hjälper verkstäderna att optimera sitt arbetsflöde för att spara energi och öka arbetstakten samtidigt som produkten levererar robust kvalitet med en spegelliknande högblank finish.

Blandas 2:1 med härdare:
AR7701  – AR7702

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 87,00kr/månad

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller polymera aspartat
n-butylacetat
dietylfumarat
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakat
metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 5L

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.