Cromax XB387 Långsam

2.811,00kr

Delbetalning från 133,00kr/månad

Cromax XB387 Långsam

Produktbeskrivning.
XB387 är en förtunning till Centari lösningsmedelsbaserade produkter.
Lämpar sig mycket väl till stora jobb och där man ställer hög kvalitet på resultatet.
Finns endast i 5-liters förpackningar.
Används till:
Centari 6000
Centari 5035

 

Innehåller n-butylacetat
2,6-dimetylheptan-4-on
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
xylen

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Säkerhetsdatablad

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: 012-xb387-5L Kategorier: , , Etiketter: , , , ,

Mer information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.