Cromax WB2075

450.00kr

Cromax WB2075

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Signalord: Varning

Innehåller polyisocyanate, aliphatic
alifatisk polyisocyanat
2-metoxi-1-metyletylacetat
4-isocyanatosulfonyltoluen
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 + H336 Kan orsaka irritationer i andningsvägarna, dåsighet och yrsel.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.