Syrox S3080 NON SANDING CONVERTER

337,13kr

Syrox S3080 NON SANDING CONVERTER

S3080 Non-Sanding Converter ingår i Syrox kompakta lacksystem. Den är framtagen för att omvandla Syrox S3020 och S3060 Sanding Surfacers till non-sanding surfacers.

  • Enkelt blandningsförhållande 3:1 +40 %.
  • 30 minuters avluftning innan applicering med Syrox Baslack.
  • Lättanvänd.
  • Används i stället för thinner.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: 1250089355 Kategorier: , , , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

100Annan fara 100Aquatic pollut red silhouete100

Innehåller 4-metylpentan-2-one
etylacetat
xylen
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt

Ytterligare information

Vikt 1,076 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Syrox S3080 NON SANDING CONVERTER”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.