4CR 2K Epoxi Primer 1L

502,00kr

4CR 2K Epoxi Primer 1L

Chromatfri Epoxyprimer.
Fäster på stål, aluminium och galv.
Snabb tork.

Färg: Grå
 Glöm inte köpa till härdare.
– 0451


Säkerhetsdatablad 

Tekniskt datablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: 007-4520-1000 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Frätande 100Annan fara silhouete100

reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700
2-metylpropan-1-ol
xylen
reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
· Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella föreskrifter

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.