Kallavfettning 5L

293,00kr

Kallavfettning 5L

Kallavfettning är ett effektivt medel för att lösa upp tjär-, lim- och asfaltsfläckar från bilens lack. Den snabbverkande formulan avlägsnar de svårlösliga petroleumbaserade föroreningarna.
Medlet löser upp fläckarna och gör att de rinner av. Den milda lukten gör medlet behagligt att arbeta med.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372 Orsakar skador på centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: KA05-2303 Kategorier: ,

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.