Syrox S2000 – 1K Washprimer Lightgrey

281,25kr

  • Syrox S2000 – 1K Washprimer Lightgrey

  • S2000 1K Wash Primer är en syraprimer som ingår i Syrox kompakta lacksystem. Den är specifikt utformat för användning på ren metall och ger mycket bra skydd mot korrosion.
  • Lämplig för användning under Syrox S3020 och S3060 sanding surfacers.
  • Ger utmärkt vidhäftning.
  • Fri från zinkkromat.
  • Korrosionsskyddande.
  • Säkerhetsdatablad
  • Tekniskt Datablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara100Frätande

Innehåller propan-1-ol
iso-butanol
epoxiharts (antal genomsn. molekylärvikt 700 <= 1200 )
1-metoxi-2-propanol

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.