Syrox S6030 HS ACTIVATOR VERY FAST 1L

430,25kr

Syrox S6030 HS ACTIVATOR VERY FAST 1L

S6000, S6010, S6020 och S6030 HS-aktivatorer ingår i Syrox-kompakta lacksystem. Dessa high solid härdare ger Syrox-användare enkel användning och flexibilitet för de flesta produkter och klimatförhållanden. De har utformats för användning i alla Syrox 2K-produkter.

S6030 HS Activator VERY FAST kan endast användas i S5000 HS TOP Clear för mindre reparationer och passar bäst för vertikala ytor.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Artikelnr: 1250090199 Kategorier: , , Etikett:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1,172 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.