Syrox S9001 Cleaner 5L

666,25kr

  • Syrox S9001 Cleaner 5L

  • S9001 Cleaner är ett lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel som ingår i Syrox kompakta lacksystem.
  • För användning på ren metall.
  • Lämpligt för användning på underlag som ska överlackeras med lösningsmedelsbaserad lack.

Får ej användas innan Syrox Baslack.

      

Innehåller nafta (petroleum), vätebehandlad tung (<0,1% benzen)
1-etoxipropan-2-ol
Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 73,00kr/månad

Artikelnr: 1250089368 Kategorier: , , Etikett:

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.