4CR Siliconremover 1L – 5L

199,00kr734,00kr

Siliconremover

För tvätt innan slipning och före lackering.
————————————————————————-

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.