4CR Siliconremover 1L – 5L

175,00kr665,00kr

Siliconremover

För tvätt innan slipning och före lackering.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara 100Aquatic pollut red silhouete100

alifatnafta, lätt
alifatnafta, medeltung

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
Förvaras inlåst.
nnehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella föreskrifter

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.