4CR 2K Universalhärdare ExtraSnabb

336,00kr1.235,00kr

4CR 2K Universalhärdare ExtraSnabb

En extra-snabbhärdare för 2K-lacker. UV- resident.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Hexamethylene diisocyanate, oligomers
butylacetat
etylacetat
4-toluensulfonylisocyanat
dibutyltin dilaurate

Brandfarlig vätska och ånga
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlins.

 

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

0,5L, 1L, 2,5L, 250ml

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.