4CR Härdare Epoxy

283,00kr

4CR Härdare Epoxy

Härdare 0,5L till 4CR Epoxy

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: CR604510502 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Frätande 100Annan fara silhouete100

xylen
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine
Ethylbenzene
2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid hudkontakt eller inandning.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan orsaka skador på hörselorgan genom lång eller upprepad exponering.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Förvaras inlåst.

Ytterligare information

Vikt 0,5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.