Cromax VR-1130 1L

607,00kr

Cromax VR-1130 1L

Snabb 2:1 härdare för klarlack VR-1120

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 – Brandfarlig vätska och ånga.
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 – Irriterar huden.
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 – Skadligt vid inandning.
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 – Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 

Artikelnr: 1250066889 Kategorier: , , , Etiketter: , , ,

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.