Cromax Förtunning ET755 långsam

789,00kr

Cromax Förtunning ET755 långsam

Förtunning passande Imron Traffic.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 82,00kr/månad

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Annan fara

Signalord: Fara
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller 2-butoxietylacetat
xylen
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
1,2,4-trimetylbenzen
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.