Cromax Förtunning ET755 långsam

912,00kr

Cromax Förtunning ET755 långsam

Förtunning passande Imron Traffic.

Säkerhetsdatablad

SIgnalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Delbetalning från 90,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.