Cromax Förtunning ET745 Snabb

789,00kr

Cromax Förtunning ET745 Snabb

Förtunning passande Imron Traffic.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 82,00kr/månad

Artikelnr: 012-ET745-5L Kategorier: , , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Annan fara

Signalord: Varning
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller 5-metylhexan-2-one
n-butylacetat
2,6-dimetylheptan-4-on
4,6-Dimetylheptan-2-one
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.