Cromax AZ9500

447,00kr

Cromax AZ9500

Förtunning till Klarlack CC6500

Säkerhetsdatablad

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Aquatic pollut red 100Annan fara

Signalord: Varning
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller n-butylacetat
5-metylhexan-2-one
pentaerytritoltetrakis(3-merkaptopropionat)
2,6-dimetylheptan-4-on
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.