Cromax Förtunning ET750 Normal

789,00kr

Cromax Förtunning ET750 Normal

Förtunning passande Imron Traffic.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 82,00kr/månad

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Annan fara

Signalord: Fara
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller n-butylacetat
2-metoxi-1-metyletylacetat
xylen
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.