Cromax VR1120

3.744,00kr

Cromax VR1120

EKONOMISK KLARLACK

VR-1120 från Cromax är en 2K klarlack baserad på en akrylsampolymer. Den kan appliceras på Cromax baslack för fläck- och dellackering samt hellackeringar.  VR-1120 kombinerar den pålitliga Cromax-kvaliteten med utmärkt produktivitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Blandas med:
Härdare: XK203 – XK205
Förtunning: XB383

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 167,00kr/månad

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller n-butylacetat
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
1,2,4-trimetylbenzen
blandning av alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4
hydroxifenyl)propionyl-omega-hydroxipoly(oxyetylen) och
alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-
5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakat
2-etylhexylmetakrylat
2,3-epoxipropylneodekanoat
metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakat
6H-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin 6-oxide
2-hydroxietylmetakrylat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.