Cromax XB383

730,00kr2.931,00kr

Cromax XB383

Produktbeskrivning.
XB383 är en förtunning till Centari lösningsmedelsbaserade produkter.
Finns i 1-liters och 5-liters förpackningar.
Används till:
Centari 6000
Centari 5035

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser: 

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

 

Delbetalning från 78,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.