Cromax Härdare AR 7505

701.00kr1.863.00kr

Delbetalning från 76.00kr/månad

Cromax Härdare AR 7505

Härdare passande Klarlack CC6500
Finns i 1-liters och 2,5 litersförpackningar.

Säkerhetsdatablad

Nollställ

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning

Innehåller Hexametylendiisocyanat, oligomerer
n-butylacetat
xylen
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Mängd

1L, 2,5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.