Cromax Härdare AR 7505

921,00kr2.366,00kr

Cromax Härdare AR 7505

Härdare passande Klarlack CC6500
Finns i 1-liters och 2,5 litersförpackningar.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Delbetalning från 90,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 2,5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.