Cromax Härdare AR 7505

822,25kr2.010,00kr

Cromax Härdare AR 7505

Härdare passande Klarlack CC6500
Finns i 1-liters och 2,5 litersförpackningar.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 84,00kr/månad

Artikelnr: N/A Kategorier: , , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning

Innehåller Hexametylendiisocyanat, oligomerer
n-butylacetat
xylen
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 2,5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.