Cromax Härdare ET650 Normal

1.689,00kr

Cromax Härdare ET650 Normal

Normal härdare till Cromax Klarlack EL500

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 91,00kr/månad

Artikelnr: 1250037342 Kategorier: , , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning

Innehåller Hexametylendiisocyanat, oligomerer
n-butylacetat
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
1,2,4-trimetylbenzen
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information

Vikt 5 kg
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.