Cromax Slipgrund PS108x

552,00kr1.932,00kr

Cromax Slipgrund PS108x

EN NY SURFACER SOM GER ENASTÅENDE RESULTAT OCH SÄTTER REKORD I SNABB TORK

PS1081 – PS1084 – PS1087 Ultra Performance Energy Surfacer från Cromax som är basert på ny teknologi gör att du får en mycket mer produktiv reparationsprocess. Applicering utan avluftning och den har väldigt bra tork-möjligheter. Den passar mycket bra för verkstäder som vill slå rekord.

EGENSKAPER

  • Mycket imponerande lufttorkande resultat
  • Kan slipas efter bara 20-40 minuter
  • Det är också möjligt med IR-tork och kort ugnstorkning
  • Det högkvalitativa utseendet ger en glansig bärighet efter topplackering
  • God stabilitet utan avluftning, med upp till fyra skikt
  • Enkelt 1:1 blandingsförhållande med AR7802 Energy Surfacer Activator
  • PS1800 Metal Wipes är obligatoriska vid förbehandling av bar metall
  • Fläckreparationer, mindre reparationsområden, mer eller mindre vilken typ av reparation och storlek som helst kan hanteras samtidigt, tack vare lufttorkning
  • En del av Values konceptet: finns i vitt (VS1), grå (VS4) och svart (VS7)

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Härdare: AR7802

Förtunning: AZ9800

100Brandfarligt2 100Frätande 100Annan fara 100Aquatic pollut red

Innehåller polymera aspartat
diamin, cykloalifatiskt

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

 

Säkerhetsdatablad:
PS1081
PS1084
PS 1087

Tekniskt datablad
PS 108x

Ytterligare information

Vikt N/A
PS1081x

PS1081 1L, PS1084 3,5L, PS1087 1L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.