Cromax Härdare XK203 Snabb

1.923,00kr5.533,00kr

Delbetalning från 100,00kr/månad

Cromax Härdare XK203 Snabb

Snabb härdare till Cromax.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning

Innehåller Hexametylendiisocyanat, oligomerer
3-isocyanatmetyl-3,5,5-trimetylcyklohexylisocyanat, oligomerer
xylen
n-butylacetat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.