Cromax Härdare XK206 Långsam

1.109,00kr4.408,00kr

Delbetalning från 103,00kr/månad

Cromax Härdare XK206 Långsam

Långsam härdare till Cromax.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning

Innehåller Hexametylendiisocyanat, oligomerer
n-butylacetat
xylen
1,2,4-trimetylbenzen
hexametylen-1,6-diisocyanat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.