Cromax CC6500

680.00kr3.584.00kr

Delbetalning från 74.00kr/månad

Cromax CC6500

”NÄR JAG HAR ONT OM TID KAN JAG ALLTID LITA PÅ DEN HÄR KLARLACKEN.”

CC6500 High Performance VOC Clear är lätt att använda, torkar snabbt och är mycket flexibel. Det är en mångsidig klarlack som förbättrar genomströmningen och ger utmärkta resultat.

Används tillsammans med:
Härdare: AR 7505
Förtunning: AZ 9500

SäkerhetsdatabladTekniskt Datalad

Nollställ

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Signalord: Varning
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller n-butylacetat
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
1,2,4-trimetylbenzen
blandning av alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4
hydroxifenyl)propionyl-omega-hydroxipoly(oxyetylen) och
alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-
5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakat
2-etylhexylmetakrylat
2,3-epoxipropylneodekanoat
metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakat
6H-dibenz[c,e][1,2]oxaphosphorin 6-oxide
2-hydroxietylmetakrylat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Mängd

1L, 5L

Du gillar kanske också…

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.