Centari 5035 2K HS

287,95kr3.909,75kr

Centari 5035 2K HS

Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat är
vårt VOC-godkända, high-solid-lacksystem
utan klarlack med hög täckförmåga för
enstegsapplicering.
Produkten ger maximal
prestanda med låga VOC-utsläpp. Den
passar för fläck- och dellackering samt
hellackeringar.
Lösningsmedelsbaserad allroundprodukt
för lackering / 2k HS-topplack
Mycket god täckning och låg materialförbrukning.
Enkel och exakt kulörmatchning.
Enkel applicering.
Ger ett utmärkt resultat med högblank finish.

Tekniskt Datablad


Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

 

     
Innehåller xylen.
Brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadlig vid inandning. Kan orsaka irritation i andningsvägarna, dåsighet och yrsel.
Får inte utsättas för värme eller öppen låga. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och andningsskydd. Vid hudkontakt, skölj rikligt med vatten. Vid andningssvårighet, flytta personen till frisk luft och se till att den andas lätt och bekvämt.
Förvaras inlåst.

Glöm inte köpa till härdare. (Se längre ned).

Produkten blandas 3:1 med HS-Härdare. (Se Tekniskt Datablad)

 

Artikelnr: N/A Kategorier: , Etiketter: , , , , ,

Beskrivning

Glöm inte köpa till härdare.

XK Härdare

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

0,3L, 0,5L, 1L, 2L, 3L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.