Cromax Härdare ET645 Snabb

2.379,38kr

Cromax Härdare ET645 Snabb

Snabb härdare till Cromax Klarlack EL500

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 117,00kr/månad

Artikelnr: 1250044708 Kategorier: , , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning

Innehåller Hexametylendiisocyanat, oligomerer
n-butylacetat
xylen
1,2,4-trimetylbenzen
hexametylen-1,6-diisocyanat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Cromax Härdare ET645 Snabb”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.