Cromax XB387 Långsam 5L

3.403,00kr

Cromax XB387 Långsam 5L

Produktbeskrivning.
XB387 är en förtunning till Centari lösningsmedelsbaserade produkter.
Lämpar sig mycket väl till stora jobb och där man ställer hög kvalitet på resultatet.
Finns endast i 5-liters förpackningar.
Används till:
Centari 6000
Centari 5035

 

Innehåller n-butylacetat
2,6-dimetylheptan-4-on
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
xylen

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Säkerhetsdatablad

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 155,00kr/månad

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.