Cromax EL500

1.780.00kr

Delbetalning från 95.00kr/månad

Cromax EL500

UTMÄRKT UTSEENDE

EL500 från Cromax är en VOC-godkänd klarlack med låga utsläppsvärden baserad på en akrylsampolymer och en unik patenterad polymerteknologi. EL500 kan appliceras på Imron Elite Traffic topplacker. Den kan användas för fläck- och dellackering samt hellackeringar och ger en jämn, högfyllande finish.

Blandas 3:1 med någon av härdarna:
ET645 – ET650 – ET655

SäkerhetsdatabladTekniskt Datablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Annan fara

Signalord: Varning
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller n-butylacetat
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
5-metylhexan-2-one
blandning av alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4
hydroxifenyl)propionyl-omega-hydroxipoly(oxyetylen) och
alfa-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-omega-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-
5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene)
2,3-epoxipropylneodekanoat
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Mer information

Vikt 5 kg

Du gillar kanske också…

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.