Cromax Epoxihärdare 845R

1.547,00kr

Cromax Epoxihärdare 845R

1L Härdare till Epoxyprimer 840R 

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH208 Innehåller: etylendiamin; 2,2’-iminodietylamin; Kan orsaka en allergisk reaktion.

Delbetalning från 86,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.