Cromax Epoxihärdare 845R

1.379,00kr

Cromax Epoxihärdare 845R

1L Härdare till Epoxyprimer 840R 

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 80,00kr/månad

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Frätande 100Annan fara

Signalord: Fara

Innehåller n-butanol
xylen
etylbenzen
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH208 Innehåller: etylendiamin; 2,2’-iminodietylamin; Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.