4CR 2K Universalhärdare Snabb

124.00kr715.00kr

4CR 2K Universalhärdare Snabb

En snabbhärdare för 2K-lacker. UV- resident.

Säkerhetsdatablad

Nollställ

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Hexamethylene diisocyanate, oligomers
butylacetat

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
· Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
Förvaras inlåst.
· Ytterligare uppgifter:
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Mängd

0,5L, 1L, 2,5L, 250ml

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.