Cromax Härdare AR7802 till PS1081x

2.694,00kr

Cromax Härdare AR7802 till PS1081x

Härdare till Cromax Grund 108x

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 128,00kr/månad

Artikelnr: N/A Kategorier: , , Etiketter: , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Fara

Innehåller etylacetat
n-butylacetat
Hexametylendiisocyanat, oligomerer
Aromatiska polyisocyanater
4-isocyanatosulfonyltoluen
Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information

Mängd

1L, 2,5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.