4CR Härdare Washprimer

209,00kr

4CR Härdare Washprimer

Härdare 0,5L till 4CR washpraimer
Blandas 2:1

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: CR604100500 Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

aceton

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Förvaras inlåst.
Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella föreskrifter.
· Ytterligare uppgifter:
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.