4CR Washprimer 1L

309,00kr

4CR Washprimer 1L

En snabbtorkande slipgrund. Fäster även på plast.
Utmärkta slipegenskaper.
Blandas 2:1 med härdare 0410

Färg: Gul-Grön
 Glöm inte köpa till härdare.
– 0410


Säkerhetsdatablad 

Tekniskt datablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: 007-4100-1000 Kategorier: , Etiketter: , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Frätande 100Annan fara silhouete100

2-metylpropan-1-ol
xylen
reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt ≤ 700
butylacetat

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
· Skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Förvaras inlåst.
Innehållet / behållaren avf

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.