825R Washprimer

2.743,00kr

825R Washprimer

UNVISERSELL WASHPRIMER-SURFACER

825R från Cromax är en mångsidig, kromatfri 1K primer-surfacer som finns tillgänglig i ValueShade 2 (off-white) och kan ändras till ValueShade 4 (mellangrå) vid behov. 825R är VOC-godkänd och kan användas som en etchprimer eller en fyllande washprimer.

EGENSKAPER

  • Isolerar ren metall i lackeringsjobb oavsett storlek
  • Utmärkta etsande egenskaper på metall
  • Goda fyllande egenskaper
  • Fungerar med standardförtunning från Cromax
  • Kan tonas

FÖRDELAR

  • Perfekt för fläck- och dellackering samt hellackeringar
  • Mycket bra beständighet mot korrosion och blåsbildning
  • Eliminerar släpp, sliprepor och svällning
  • Mycket produktiv; minskar lagernivåerna
  • En del av ValueShade-konceptet

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 130,00kr/månad

Beskrivning

Förtunnas 2:a med XB383

100Brandfarligt2 100Frätande 100Annan fara

Innehåller propan-1-ol
iso-butanol
epoxiharts (antal genomsn. molekylärvikt 700 <= 1200 )
1-metoxi-2-propanol

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Tekniskt Datablad

Säkerhetsdatablad

Ytterligare information

Vikt 3,5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.