Balsamterpentin

193,00kr

Balsamterpentin

Används för utspädning av färg och tjära. Kan också nyttjas som impregnering av träbåtar,trämöbler samt till rengöring av penslar och verktyg.

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302+312+332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: BT01-02059 Kategorier: ,

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.