Cellulosaförtunning 1L – 230L

125,00kr1.191,00kr

Cellulosaförtunning

Till 1-komponent lackfärger, primers, surfacers etc. För rengöring penslar och verktyg

Säkerhetsdatablad

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Frätande silhouete100 100Annan fara

FARA
Faroangivelser:
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering genom inandning.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser:
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P260 Inandas inte ångor.
P301+310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P305+351+ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta
338 ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
(P501) Innehållet/ behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral.

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 208L, 20L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.