Centari AB380

3.242,50kr

Centari AB380

Produktbeskrivning.
AB380 är en förtunning till Centari lösningsmedelsbaserade produkter.
Finns i 5-liters förpackningar.
Används till:
Centari 600

     

Innehåller 4-metylpentan-2-one
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
n-butylacetat
1,2,4-trimetylbenzen

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Säkerhetsdatablad

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 149,00kr/månad

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.