Cromax Silicontvätt 3920S 5-Liter

1.396,00kr

Cromax Silicontvätt 3920S 5-Liter

Degreaser 3920S är en lösningsmedelsmix
för slutlig rengöring och avfettning före
applicering av grundfärg eller topplack.
Produkten tar bort icke vattenlösliga
föroreningar från förbehandlade områden
och ger en exceptionellt ren yta.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 81,00kr/månad

Artikelnr: 012-3919S-1 Kategorier: , , Etiketter: , , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Annan fara 100Aquatic pollut red

Innehåller nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (<0,1% benzen)
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
1,2,4-trimetylbenzen mesitylen

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Cromax Silicontvätt 3920S 5-Liter”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.