Kaustiksoda Nitor 750ml

189,00kr

Kaustiksoda Nitor 750ml

För grovrengöring, avloppsrensning, avlutning m.m. Lätt att dosera och återförsluta.
Barnsäker kapsyl. Natriumhydroxid.

Faroangivelser
H290 Kan vara korrosivt för metaller
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P260 Inandas inte damm
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning


Download Ladda ned Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H290 Kan vara korrosivt för metaller
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: 200099 Kategori:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 0,75 kg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kaustiksoda Nitor 750ml”

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.