4CR Siliconremover 1L – 5L

155.00kr585.00kr

Siliconremover

För tvätt innan slipning och före lackering.

Säkerhetsdatablad

Nollställ

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , , Etiketter: , , ,

Beskrivning

alifatnafta, lätt
alifatnafta, medeltung

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
Förvaras inlåst.
nnehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella föreskrifter

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.