Syrox S2000A 1K Washprimer Lightgrey Spray

371,00kr

  • Syrox S2000A 1K Washprimer Lightgrey Spray

  • Vår välkända S2000 1K Washprimer som är en del av det kompakta Syrox refinishsystemet, finns nu också i en praktisk 400 ml sprayburk som är klar att använda. S2000/S2000A 1K primer är särskilt utformad för användning på bar metall och ger mycket bra rostskydd. Den nya sprayburkprodukten S2000A är lämplig för mindre reparationer och genomslipsområden och kan täckas med våra Sanding Surfacers SYROX S3020 och S3060.Den här nya och lättanvända sprayen är perfekt och kompletterar vår kompakta Syrox-produktportfölj.
  • Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
    Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
    https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
    https://www.svea.com/se/sv/start/

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara100Frätande

Innehåller propan-1-ol
iso-butanol
epoxiharts (antal genomsn. molekylärvikt 700 <= 1200 )
1-metoxi-2-propanol

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

Säkerhetsdatablad

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.