4CR 2K – Universalhärdare Standard

159,00kr1.007,00kr

4CR 2K – Universalhärdare Standard

En standardhärdare för 2K-lacker. UV- resident.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

Hexamethylene diisocyanate, oligomers
butylacetat
xylen
4-toluensulfonylisocyanat

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
Förvaras inlåst.

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

0,5L, 1L, 2,5L, 250ml

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.