Cromax WB2075

598,00kr

Cromax WB2075

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 + H336 Kan orsaka irritationer i andningsvägarna, dåsighet och yrsel.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 

 

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.