Cromax WB2075

570,00kr

Cromax WB2075

Säkerhetsdatablad

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 + H336 Kan orsaka irritationer i andningsvägarna, dåsighet och yrsel.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

 

 

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.