4CR Akrylförtunning

219,00kr921,00kr

4CR Akrylförtunning

Akrylförtunning. Passar bra till 2-K lacker.

Säkerhetsdatablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara silhouete100

Signalord Fara
· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
xylen
butylacetat
aceton
Ethylbenzene
· Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
· Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella föreskrifter

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 5L

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.