4CR 2K-MS klarlack

333,00kr1.458,00kr

4CR 2K-MS klarlack

En 2:1 MS klarlack som ger en kristallklar yta.

Glöm inte köpa till härdare och förtunning.
– Härdare 0407
– Förtunning 0505

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Artikelnr: N/A Kategorier: , Etiketter: , , ,

Beskrivning

100Brandfarligt2 100Annan fara

butylacetat
aromatnafta, medeltung
xylen
Ethylbenzene

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs etiketten före användning.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden
med vatten/duscha.
Förvaras inlåst.
Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella föreskrifter

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 5L

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.