AZ9800 Till PS1081x

277,00kr

AZ9800 Till PS1081x

Förtunning till Grund PS108x

Säkerhetsdatablad

 

Kan restnoteras

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Annan fara

Fara
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller n-butylacetat
etylacetat
bensoesyra

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P260 Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.