AZ9800 Till PS1081x

311,00kr

AZ9800 Till PS1081x

Förtunning till Grund PS108x

Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

 

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

Ytterligare information

Vikt 1 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.