Cromax CC6750

989,63kr4.948,13kr

Cromax CC6750

CC6750 Ultra Performance Energy System
Clear är baserat på en patenterad Axalta
teknologi. Det hjälper verkstaden att optimera
sitt arbetsflöde, spara energi och öka
kapaciteten samtidigt som den levererar robust
prestanda och en exceptionell slutfinish.
Som en del av Ultra Performance Energy
System är denna klarlack designad för att
kombinera produktivitet och kvalitet och
samtidigt spara energi.

Blandas 2:1 med härdare:
AR7701  – AR7702AR7703AR7704

Elastic Additive AZ9405

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 95,00kr/månad

Beskrivning

När det används som en del av Ultra
Performance Energy System, krävs ingen
Cromax Pro Basecoat-aktivering.
01
Flexibel applicering i 1,5 eller 2 lager för att 02 matcha OEM-utseende.
Utmärkt vertikal stabilitet. 03
Utmärkt påfyllningskraft för att täcka 04 damminneslutningar.
Otroligt snabbtorkande vid lägre
temperaturer: 30-55 min. @ 20 ° C, 10-15
min. @ 40-45 ° C eller 5-10 min. @ 60-65 °
C.
05
Ger utmärkt hållfasthet, glanshållning och 06 hållbarhet.
Kan färgas med Cromax tonade
Clearcoat-tillsatser för att möta speciella
OEM-färger.
07
För användning på plastdelar, lägg till 08 AZ9405 Elastic Additive.

 

100Brandfarligt2 100Annan fara

Signalord: Varning
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Innehåller polymera aspartat
n-butylacetat
dietylfumarat
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakat
metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl sebakat
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm/ ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Ytterligare information

Vikt N/A
Mängd

1L, 5L

Du kanske också gillar …

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.