Cromax Silicontvätt 3919S 5-Liter

1.649,00kr

Cromax Silicontvätt 3919S 5-Liter

LÖSNINGSMEDELSBASERAD PRODUKT FÖR FÖRRENGÖRING
Prepsol 3919S är ett VOC-godkänt lösningsmedel för förrengöring som tar bort icke vattenlösliga föroreningar, till exempel vax, polermedel, tjära, silikon och fett från gammal finish före ytbehandling.
EGENSKAPER
Avlägsnar icke vattenlösliga föroreningar från gammal finish.
VOC-godkänd, följer direktiv 2004/42/EG.


Säkerhetsdatablad

Signalord: Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Delbetalning från 90,00kr/månad

Beskrivning

Registrera dig som företagskund. Du erhåller då branschspecifika rabatter.
Du får också tillgång till de artiklar som enligt lag endast får köpas av yrkesfolk.
https://www.hesfarggross.se/registrera-dig-som-foretagskund/

Vi samarbetar med SVEA för våra betallösningar.
https://www.svea.com/se/sv/start/

 

 

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.