Cromax Silicontvätt 3919S 5-Liter

1.471,00kr

Cromax Silicontvätt 3919S 5-Liter

LÖSNINGSMEDELSBASERAD PRODUKT FÖR FÖRRENGÖRING

Prepsol 3919S är ett VOC-godkänt lösningsmedel för förrengöring som tar bort icke vattenlösliga föroreningar, till exempel vax, polermedel, tjära, silikon och fett från gammal finish före ytbehandling.

EGENSKAPER

  • Avlägsnar icke vattenlösliga föroreningar från gammal finish.
  • VOC-godkänd, följer direktiv 2004/42/EG.

Subtotal:

Add-ons total:

Total:

Delbetalning från 83,00kr/månad

Beskrivning

100Brandfarligt2 silhouete100 100Annan fara 100Aquatic pollut red

Innehåller nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (<0,1% benzen)
solventnafta (petroleum) (<0,1% benzen)
1,2,4-trimetylbenzen mesitylen

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder /ögon/ansiktsskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill.
Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Säkerhetsdatablad

Ytterligare information

Vikt 5 kg

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.